kehfsuresi.com https://www.kehfsuresi.com Kehf Suresi, Kehf Suresi Meali ve Tefsiri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, kehfsuresi.com Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0000 Thu, 27 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Kehf Suresi Türkçe Meali https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-turkce-meali.html Mon, 03 Dec 2018 16:10:48 +0000 Kehf Suresinin Türkçe Meali, hamd sadece Cenabı Hakka mahsustur, Çünkü o Peygamber Efendimiz (SAV) Kuran-ı Kerimi ona indirmiştir ve hiç bir eğrilik koymamıştır. Kuran-ı Kerimi dosdoğru indirmiştir. Allah katında kullar için Kehf Suresinin Türkçe Meali, hamd sadece Cenabı Hakka mahsustur, Çünkü o Peygamber Efendimiz (SAV) Kuran-ı Kerimi ona indirmiştir ve hiç bir eğrilik koymamıştır. Kuran-ı Kerimi dosdoğru indirmiştir. Allah katında kullar için olan şiddetli azaptan insanoğlunu uyarması ve faydalı işler yapan mümin kullar için güzel mükafatların olduğu ile müjdelenmektedir. Çünkü kullar devamlı orada kalacaktır. Bu durumdan hem kendilerinin hem de atalarının hiç ilgisi yok. Çünkü bunların ağızlarından dökülen sözler çok büyük iftiradır. Çünkü bu diller her zaman sadece yalan söylüyor. Ey Muhammed! müminler bu sözlere inanmaz ise, bunların peşinde üzülüp kendisini helak edecek. Yeryüzünde bulunan şeyleri süs diye yarattık, kullar hangisinin kendi için daha iyi amel edeceğinin farkına varmasını deneyelim diye. Şüphesiz ki, Cenabı Hak onları yeryüzünde kuru olan bir toprak yapacaktır. Yoksa sizler Ashab-ı Kehf ve Rakim (taş kitabeyi) şaşılacak olan ayetlerimizden birimi sandın. Gençler mağaraya sığındıktan sonra şöyle dediler: Allah'ım! Bizlere senin katından birer rahmet nasip et ve bizim bu işimiz için kurtuluş yolumuzu hazırla. Bizler bu lafların üzerine kulaklarımızı tıkayarak onları yıllarca mağarada uyumalarını sağladık. Daha sonra bu her iki gruptan hangisinin mağara kalmış olduğu süreyi algılayarak hesaplaması için yeniden uyandırdılar. Bizler o mağarada kalanların kıssalarını her şeyi gerçek olarak anlatacağız. Gerçekten onlar Cenabı Hakka iman eden gençlerdi ve bunun için bizler onların hidayetlerini arttırdık. Bizim Allah'ımız yerlerin ve göklerin tek Rabbidir demişlerdir.

Kehf Suresinin Türkçe Meali Anlamı, bu kavim Cenabı Haktan başka bir ilah edinmişlerdir kendilerine, ancak bu ilah için açık bir delil getiremediler ya! Rabbine yalan söyleyenden başka kim zalim olabilir ki O kişilerin içinden birisi şöyle demiştir. Madem ki sizler o kişilerin tapmış olduğu putlardan kendinizi ayırarak sadece Allah'a inandıysanız, şimdi mağaraya girin ve Rabbinizden rahmet isteyerek onun genişlik vermesini ve bütün işlerinizin rast gitmesini kolaylaştırmasını dileyin. Ey Muhammed (SAV) onları görenler mağarada uyanık olduğunu zannederdi, aslında onların hepsi uykudaydı. Biz bu kimseler hem sağına hem de soluna çevirdik, köpeklerini ise, mağaranın kapısının önüne ön ayaklarını uzatmış bir vaziyette bıraktık. İşte! sen bu kimseler bu şekilde görseydin, arkana dahi bakmadan hemen kaçardın ve için büyük korkuyla dolardı. Biz bu kimseleri mucize olması için uyuttuk ve uyandıkları zaman birbirlerine sorsunlar diye. Daha sonra içlerinden birisi ne kadar süre burada kaldık dedi, diğer kişilerde bir günün parçası olarak biz burada kaldık diye cevap verdiler. Başka biriside şöyle demiştir, bizim burada ne kadar süre kaldığımızı ancak Cenabı Hak daha iyi bilir. Şimdi içinizden bir kişiyi şehre gönderin ve elindeki gümüş para ile temiz olan yiyeceği alarak azık getirsin. Oldukça dikkatli davransın ve sizlerden hiç kimseyi haberdar etmesin. Eğer şehir halkı sizlerin varlığını anlar ise, ellerine aldıkları taşlar ile sizleri taşlayarak öldürecektir. Bununla da kalmayıp sizleri kendi dinlerine döndürürler ise, hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında hiç bir zaman kurtuluşa eremezsiniz. Bunlar mağarada tam olarak üç yüz yıl kadar kaldılar, hatta bunun üzerine dokuz yıl daha eklenmiştir. Cenabı Hak onların mağarada kaldıklarını en iyi bilendir ve hem yerin hem de göklerin gaybı Allah'a aittir. O her şeyi güzel görendir! Allah en iyi işitendir! Allah'ın kendisinden başka hiçi bir yardımcısı yoktur. Çünkü Rabbim kendi hükümdarlığını hiç kimseye ortak etmemiştir.
]]>
Kehf Suresi Latince https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-latince.html Tue, 04 Dec 2018 12:52:58 +0000 Mekke'de indirilmiş. 110 Ayet, 1577 kelime 6360 harften meydana gelmiştir. Ayet sonlarına ahenk veren fasılası "elif" harfidir. Yirmi sekizinci ayetin Medine'de indiği de rivayet edilir. Kehf’ in kelime manası, dağda geniş mağara dı Mekke'de indirilmiş. 110 Ayet, 1577 kelime 6360 harften meydana gelmiştir. Ayet sonlarına ahenk veren fasılası "elif" harfidir. Yirmi sekizinci ayetin Medine'de indiği de rivayet edilir. Kehf’ in kelime manası, dağda geniş mağara dır.  Ashabı Kehf, Musa ve Hızır (a.s) Zülkarneyn (a.s)  Üç önemli kıssa bu surede anlatılır. Bu sureye Kehf adının verilmesi nedeniyle zikri geçen kişilerce de Ashabı Kehf denilmiştir. Yahudi toplumunun "genç yiğitler" dediği kişiler bunlardır. Bunlara; "mağara arkadaşları", "Yedi Uyurlar" adı da verilir. Surenin onuncu ayetinden yirmi yedinci ayetin sonuna kadar Ashabı Kehf anlatılır.

Kehf Suresi Latince Okunuşu: Kehf Suresi uzun bir sure olup, (110 ayet) format gereği, Kehf Suresinin Latince okunuşuna ait, 36 ayeti burada yazılmıştır.

Kehf Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim

1. El hamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu iveca

2. Kayyimel li yünzira be'sen şedidem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'mininellezine ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena

3. Makisine fihi ebeda

4. Ve yünzirallezine kalüttehazellahü veleda

5.  Ma lehüm bihi min ilmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba

6. Fe lealleke bahiun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadisi esefa

7. İnna cealna ma alel erdi zinetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela

8. Ve inna le cailune ma aleyha saiydem cüruza

9. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakiymi kanu min ayatina aceba

10. İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda

11. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinine adeda

12. Sümme beasnahüm li na'leme eyyül hizbeyni ahsa lima lebisu emeda

13. Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda

14. Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdi len ned'uve min dunihi ilahel le kad kulna izen şetata

15. Haülai kavmünettehazu min dunihi aliheh lev la ye'tune aleyhim bi sültanim beyyin fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziba

16. Ve izi'tezeltümuhüm ve ma ya'büdune illallahe fe'vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihi ve yüheyyi' leküm min emriküm mirfeka

17. Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemini ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm fi fecvetim minh zalike min ayatillah

18. Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve nükallibühüm zatel yemini ve zateş şimali ve kelbühüm basitun ziraayhi bil vesiyd levit tala'te aleyhim

19. Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm kale kailüm minhüm kem lebistüm kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm kalu rabbüküm a'lemü bi ma lebist

20. İnnehüm iy yazheru aleyküm yercümuküm ev yüiyduküm fi milletihim ve len tüflihu izen ebeda

21. Ve kezalike a'serna aleyhim li ya'lemu enne va'dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fiha iz yetenazeune beynehüm emrahüm fe kalübnu aleyhim b

22. Se yekulune selasetür rabiuhüm kelbühüm ve yekulune hamsetün sadisühüm kelbühüm racmem bil ğayb ve yekulune seb'atüv ve saminühüm kelbühüm kur

23. Ve la tekulenne li şey'in inni failün zalike ğada

24. İlla ey yeşaellahü vezkür rabbeke iza nesite ve kul asa ey yehdiyeni rabbi li akrabe min haza raşeda

25. Ve lebisu fi kehfihim selase mietin sinine vazdadu tis'a

26. Kulillahü a'lemü bima lebisu lehu ğaybüs semavati vel ard ebsir bihi ve esmi' ma lehüm min dunihi miv veliyyiv ve la yüşrikü fi hukmihi ehada

27. Vetlü ma uhiye ileyke min kitabi rabbik la mübeddile li kelimatihi ve len tecide min dunihi mültehada

28. Vasbir nefseke meallezine yed'une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yüridune vechehu ve la ta'dü aynake anhüm türidü zinetel hayatid dünya ve la t

29. Ve kulil hakku mir rabbiküm fe men şae fel yü'miv ve men şae fel yekfür inna a'tedna liz zalimine naran ehata bihim süradikuha ve iy yesteğiysu

30. İnnellezine amenu ve amilus saliha]]> Kehf Suresi Arapça https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-arapca.html Tue, 04 Dec 2018 22:49:10 +0000 Kehf suresi, Kehf suresi Kuranı Kerim'in on sekizinci suredir. Mekke'de de inen bir suredir. Yüz on ayetten oluşan bu sure içinde konu edilen ve mağara arkadaşları anlamına gelen ashabı Kehf den almıştır. Hızır ile Musa nın k Kehf suresi, Kehf suresi Kuranı Kerim'in on sekizinci suredir. Mekke'de de inen bir suredir. Yüz on ayetten oluşan bu sure içinde konu edilen ve mağara arkadaşları anlamına gelen ashabı Kehf den almıştır. Hızır ile Musa nın karşılaşmasını konur edinir. Ashabı Kehf yıllarca bir mağarada uyuyan ve ardından uyanan bir topluluk konu edinir.  Birçok fazileti bulunan bir suredir. Evlerde okununca o evler şeytan ve cin şerrinden korunur.  Özellikle cuma günleri okumak çok sevaptır. 

18/1. El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ıveca   

18/2. Kayyimel li yünzira be'sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena   

18/3. Makisıne fıhi ebeda   

18/4. Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda   

18/5. Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba   

18/6. Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadısi esefa   

18/7. İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela   

18/8. Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza   

18/9. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba   

18/10. İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda   

18/11. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinıne adeda   

18/12. Sümme beasnahüm li na'leme eyyül hızbeyni ahsa lima lebisu emeda   

18/13. Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda   

18/14. Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdı len ned'uve min dunihı ilahel le kad kulna izen şetata   

18/15. Haülai kavmünettehazu min dunihı aliheh lev la ye'tune aleyhim bi sültanim beyyin fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziba   

18/16. Ve izı'tezeltümuhüm ve ma ya'büdune illallahe fe'vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihı ve yüheyyi' leküm min emriküm mirfeka   

18/17. Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemıni ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm fı fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem mürşida   

18/18. Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve nükallibühüm zatel yemıni ve zateş şimali ve kelbühüm basitun ziraayhi bil vesıyd levit tala'te aleyhim le velleyte minhüm firarav ve le müli''e minhüm ru''a   

18/19. Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm kale kailüm minhüm kem lebistüm kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm kalu rabbüküm a'lemü bi ma lebistüm feb'asu ehadeküm bi verikılüm hazihı ilel medıneti fel yenzur eyyüha ezka taamen fel ye'tiküm bi rizkım minhü vel yetelattaf ve la yüş'ıranne biküm ehada   

18/20. İnnehüm iy yazheru aleyküm yercümuküm ev yüıyduküm fı milletihim ve len tüflihu izen ebeda   

18/21. Ve kezalike a'serna aleyhim li ya'lemu enne va'dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fıha iz yetenazeune beynehüm emrahüm fe kalübnu aleyhim bünyana rabbühüm a'lemü bihim kalellezıne ğalebu ala emrihim le nettehızenne aleyhim mescida   

18/22. Se yekulune selasetür rabiuhüm kelbühüm ve yekulune hamsetün sadisühüm kelbühüm racmem bil ğayb ve yekulune seb'atüv ve saminühüm kelbühüm kur rabbı a'lemü bi ıddetihim ma ya'lemühüm illa kalılün fe la tümari fıhim illa miraen zahirav ve la testefti fıhim minhüm ehada   

18/23. Ve la tekulenne li şey'in innı faılün zalike ğada   

18/24. İlla ey yeşaellahü vezkür rabbeke iza nesıte ve kul asa ey yehdiyeni rabbı li akrabe min haza raşeda   

18/25.Kehf Suresi Arapça Ve lebisu fı kehfihim selase mietin sinıne vazdadu tis'a   

18/26. Kulillahü a'lemü bima lebisu lehu ğaybüs semavati vel ard ebsır bihı ve esmı' ma lehüm min dunihı miv veliyyiv ve la yüşrikü fı hukmihı ehada   

18/27. Vetlü ma uhıye ileyke min kitabi rabbik la mübeddile li kelimatihı ve l]]> Kehf Suresi Oku https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-oku.html Tue, 04 Dec 2018 23:54:29 +0000 Kehf suresi oku, Kehf Suresi Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir ve 110 ayetten oluşmaktadır. Bu sure altı bin üç yüz harften ve bin beş yüz yetmiş yedi kelimeden oluşmaktadır. Adını içinde de anlatılan mağara arkadaş Kehf suresi oku, Kehf Suresi Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir ve 110 ayetten oluşmaktadır. Bu sure altı bin üç yüz harften ve bin beş yüz yetmiş yedi kelimeden oluşmaktadır. Adını içinde de anlatılan mağara arkadaşları anlamına gelen Ashâb-ı Kehf'den almıştır. Sure de Musa ile Hızırın karşılaşmasını, Mecüc, Yecüc ve Zülkarneyn konuları anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sınırsız ve sonsuz gücüne örnek olarak anlatılmışlardır. 

 Ashab-ı Kehf bir mağarada yıllarca uyuduktan sonra tekrardan uyanan bir topluluk olarak geçmektedir. Bu topluluk Putperest imparatorunun baskısından sığınmak için o mağara da yıllarca uyku halinde kalmıştır. Bunun hikayesini öldükten sonra tekrar dirilmeye örnek olarak anlatılmıştır.  Kehf Suresi Mekke'de indirilmiştir. 28, 83 ve 101. ayetlerin Medine'de indirildiğine ilişkin rivayetler de bulunmaktadır.
 Hz. Muhammed Kehf Suresini Deccala denk gelenlerin okumasını buyurmuştur. Ayrıca Kehf Suresinin ne kadar yüce olduğunu Peygamber Efendimiz ve imamlardan gelen rivayetlerle ortaya konmuştur. Hz. Muhammed (s.a.v); Kehf suresiyle birlikte orada 70 bin meleğin de onunla beraber indiğini ve her kimse bu Kehf Suresini cuma günleri okursa Allah-u Teala onun günahlarını affedeceğini buyurmuştur. Bununla ilgili diğer bir hadislerde;
 • Kehf Suresi okunan evlerde o gece şeytan girmez.
 • Her kimse Kehf Suresini başından itibaren 10 ayet ezberlerse Deccal'in şerrinden korunurlar.
 • Kehf Suresinin son 5 ayetini okuyarak yatanları Allah-u Teala onu istediği saatte kaldırır.
Kehf Suresi OkuKehf Suresi Oku

1. El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ıveca  

2. Kayyimel li yünzira be'sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena   

3. Makisıne fıhi ebeda   

4. Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda   

5. Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba   

6. Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadısi esefa   

7. İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela   

8. Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza   

9. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba   

10. İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda   

11. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinıne adeda   

12. Sümme beasnahüm li na'leme eyyül hızbeyni ahsa lima lebisu emeda   

13. Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda   

14. Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdı len ned'uve min dunihı ilahel le kad kulna izen şetata   

15. Haülai kavmünettehazu min dunihı aliheh lev la ye'tune aleyhim bi sültanim beyyin fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziba   

16. Ve izı'tezeltümuhüm ve ma ya'büdune illallahe fe'vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihı ve yüheyyi' leküm min emriküm mirfeka   

17. Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemıni ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm fı fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem mürşida   

18. Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve nükallibühüm zatel yemıni ve zateş şimali ve kelbühüm basitun ziraayhi bil vesıyd levit tala'te aleyhim le velleyte minhüm firarav ve le müli''e minhüm ru''a   

19. Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm kale kailüm minhüm kem lebistüm kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm kalu rabbüküm a'lemü bi ma lebistüm feb'asu ehadeküm bi verikılüm hazihı ilel medıneti fel yenzur eyyüha ezka taamen fel ye'tiküm bi rizkım minhü vel yetelattaf ve la yüş'ıranne biküm ehada   

20. İnnehüm iy yazheru aleyküm yercümuküm ev yüıyduk]]> Kehf Suresi 17 Ayet https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-17-ayet.html Wed, 05 Dec 2018 16:55:30 +0000 Keyf Suresi 17 Ayet, Bu surede geçen ilahi mucize içinde söz konusu edilen mağara anlatıldığı için ismini Ashab-ı Keyf'den almıştır. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur; "Keyf suresi indiği Keyf Suresi 17 Ayet, Bu surede geçen ilahi mucize içinde söz konusu edilen mağara anlatıldığı için ismini Ashab-ı Keyf'den almıştır. 


Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur; "Keyf suresi indiği zaman yetmiş bin melek onunla birlikte inmiştir". Medine de indiğine inanılan 28. ayetin kısımları Mekke'de nazil olduğuna dair rivayet vardır. Bu sure elhamdülillah ibaresi ile başlayan beş sureden biridir. Bu şekilde başlayan sureler; Fatiha, En'am, Keyf, Sebe ve Fatır sureleridir. Bu başlangıç, insanın Yüce Allah'a olan kulluğunu ve Allah'ın nimetlerine karşı lütuflarının kabul edilmesini, şanın ve şerefin övülmesini, azamet içerisinde celalin ve kemalin itiraf edilmesini hissettirmektir. Rivayete göre; Üseyd ve Hudayr keyf suresini okurken, evinde bulunan at ürkmeye başlamış. Bunun üzerine Üseyd; Ya Rab! Sen afetten koru, diye dua etmiş. Sonrasında evini duman veya bulut gibi bir şey kaplar. Ardından Üseyd, bu olayı Hz. Peygamber (s.a.s)'e anlatır. Resulullah da; Oku ey Üseyd. Çünkü o bulut gibi görünen şey Sekine'dir ve Kur'an dinlemek için inmiştir, diye buyurdu. Keyf suresinin hikayesi, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan Ashab-ı Keyf ve mağara arkadaşları olarak isimlendirilen Romalı gençlerin yaşamı ve Musa'nın yaşadığı olaylar içerisinde konuları anlatılır. Hikayenin devamına göre 250 yıllarında yedi genç Hıristiyan olarak suçlanır. Gençler putperest Kralın baskısından dolayı bir mağaraya sığınırlar. Bu tavrı gören Kral, mağaranın girişine duvar örülmesini emreder. İnanca göre gençler ölmez ve mağarada dua ederek merhamet dilediler. Yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Sonunda ise, ilahi bir şekilde uyandırırlar. Keyf suresinde bu süreyi 300 sene olarak belirtir. Kur'an-ı Kerimde mağara ile ilgili Keyf suresinin 17. ayetinde geçen Yüce Allah'ın sınırsız gücüne dair örnekler olarak anlatılmıştır. 

Kehf Suresi 17 AyetKeyf Suresi 17 Ayet; Arapça Meali; 

"Bismillahirrahmanirrahim"
 • Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemini
 • Ve iza garabet takrıduhum zateş şimali ve hun fi fecvetin minhu,
 • Zalike min ayatillah, men yehdillahu fe huvel muhted,
 • Ve men yudlil fe len tecide lehu veliyyen murşida.
Not: Bu yazılış sadece yakın bir okuyuştur. Arap alfabesinde bulunan bir çok harf Türk alfabesinde bulunmadığından doğru yazılması mümkün değildir. Bu sebeple arapça yazımdan okunmalıdır Ayet'i Kerimeler...

Keyf Suresi 17 Ayet; Türkçe Meali; 

"Rahman ve Rahim Olan Allah'ın (c.c.)'ın adıyla;
 • Onlara baktığında görürdün ki, güneşin doğduğu zaman mağaralarının
 • Sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman da sol taraftan,
 • Onların yanından geçtiğini görürsün. İşte bu durum Allah'ın ayetlerindendir.
 • Yüce Allah, kimi kendisine ulaştırırsa, işte o zaman hidayete ermiştir.
 • Ve bazı kimseler de Allah'a ulaşmayı dilemez ise, 
 • Artık onun için doğruya yöneltecek bir evliya bulamaz.
]]> Kehf Suresi Anlamı https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-anlami.html Thu, 06 Dec 2018 12:28:22 +0000 Kehf Suresi Anlamı, Kuran'ın 18. suresi olan Kehf suresi 6360 harf ve 1577 kelimeden meydana gelmektedir. Mekke'de indirilmiş olan bu sure adını mağara arkadaşları adını taşıyan Ashabı Kehf' den almıştır. İniş sırasına gö Kehf Suresi Anlamı, Kuran'ın 18. suresi olan Kehf suresi 6360 harf ve 1577 kelimeden meydana gelmektedir. Mekke'de indirilmiş olan bu sure adını mağara arkadaşları adını taşıyan Ashabı Kehf' den almıştır. İniş sırasına göre 69 suredir ve 110 ayetten oluşmaktadır.

Kehf Suresi AnlamıKehf suresinin anlamı: 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1. Hamd olsun Allah'a ki, kuluna kitap indirdi, onda hiç bir çarpıklık yapmadan. 
2. Dosdoğru, tarafından şiddetli bir azap ile korkutmak ve yararlı güzel işler yapan mü'minlere güzel mükafatlar olduğunu müjdelemek istedi. 
3. Ebedi olarak orada kalacaklardır. 
4. Hem de "Allah çocuk edindi" diyenleri uyarmak için. Buna dair ne kendilerinin ne de babalarının bir bilgisi vardır. Söyledikleri yalandan başka bir şey değildir. 
6. Şimdi kuran'a inanmazlarsa belki arkalarından kendini üzeceksin. 
7. Biz yeryüzündeki şeyleri kendine özel yaratık. İnsanların yaptıkları amelleri denemek için. 
8. Şu muhakkak ki, biz onun üzerinde ne varsa hepsini kuru bir toprak yapacağız.
9. Yoksa sen Ashab-ı Kehf ve Rakîm ehlini, bizim mucizelerimizden şaşılacak bir şey mi sandın
10. O gençler mağaraya çekilip şöyle demişlerdi: "Ey Rabbimiz bizlere tarafından bir rahmet ihsan eyle ve bizim için işimiz de bir başarı hazırla." 
11. Bunun üzerine onları, mağarada yıllarca kulaklarına vurup uyuttuk. 
12. Sonra da onları iki gruptan hangisinin kaldıklarını, sureyi daha iyi hesaplanmış olduklarını bilelim diye uyandırdık.
13. Biz sana onların kıssalarını doğru olarak naklediyoruz. Gerçekten bunlar Rablerine iman etmiş olan birkaç yiğit gençtiler. Biz de hidayetlerini artırdık. 
14. Ayağa kalkıp da şunları dediklerinde, biz Onların kalplerine güç ve bağlılık verdik; "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz O'ndan başka bir ilaha asla tapmayız. Aksi halde gerçekten çok saçma konuşmuş oluruz." 
15. "İşte şunlar bizim kavmimiz. Tuttular O'ndan başka ilahlar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! O halde Allah'a yalan uyduranlardan daha zalim kim olabilir" 
16. "Madem ki onlardan ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzaklaşmayı seçtiğiniz, o zaman mağaraya çekilin ki, Rabbiniz sizin için rahmetinden bir kısmet yaysın ve size işinizde bir kolaylık hazırlasın." 
17. Güneşi görüyorsun ya, doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meyleder, bakttığı zaman da sol tarafa değer geçer ve onlar onun içinde geniş bir yerdedirler. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah, kime hidayet ederse, o hakka ulaşır, kimi hidayetten mahrum bırakırsa, artık ona irşad edecek bir dost bulamazsın. 
18. Onları uyanık sanırsın, oysa uykudadırlar. Biz onları bir sağa, bir sola çeviririz. Köpekleri ise, mağaranın girişinde iki kolunu uzatmıştı. Üzerlerine çıkıp gelseydin, mutlaka onlardan dönüp kaçardın ve kesinlikle onlardan dolayı içinde korku dolardı. 
19. Yine onları aralarında araştırıp sorsunlar diye uyardık. İçlerinden biri; "Ne kadar durdunuz" dedi. Dediler ki: "Bir gün veya bir günden daha az." Bir kısmı da, "Ne kadar durduğunuzu Rabbimiz daha iyi bilir. Şimdi siz, birbirinizi şu gümüş paranızla şehre gönderin; hangi yiyecek daha temiz ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok kurnaz davransın ve kesinlikle sizi kimseye sezdirmesin.'' 
20. Çünkü sizi ellerine geçirirlerse muhakkak öldürürler yahut dinlerine döndürürler ve bu takdirde ebediyen kurtuluşa eremezsiniz 
21. Böylece kendilerini haberdar kıldık ki, öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve kıyamet gününün şüphesiz olduğunu bilsinler. O sırada şehir halkı kendi aralarında bunları taşıyorlardı. Bunun üzerine dediler ki: ''Üstlerine bir bina yapın, Rableri onları]]> Kehf Suresi 10 Ayet https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-10-ayet.html Fri, 07 Dec 2018 06:43:48 +0000 Kehf suresi, Kuranın 18. suresidir. Bin beş yüz yetmiş yedi kelime ve altı bin üç yüz altmış harften oluşmaktadır. İçinde  konu olarak geçen ve mağara arkadaşları manasına gelen Ashâb-ı Kehf den almıştır ve Hızır ile Mus Bu sure elhamdülillah ibaresiyle başlayan Fatiha, En'am, Sebe ve Fatır süreleriyle birlikte beş sureden biridir. Bu başlangıç, Yüce Allah'ın şan ve şerefinin övülmesini, insanın Yüce Allah'a kulluğunu, onun Allah'ın lütuf ve nimetlerini kabul edişini, onun azamet, celal ve kemalinin itiraf edilmesini hissettirmektedir. Kehf Suresi 10 Ayet

Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim .
Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

18-1; El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ıveca
Meali;
 Hamd, Kitab'ı kulu üzerine indiren ve onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a aittir.

18-2; Kayyimel li yünzira be'sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena
Meali;
 Bunu bir Kitap (Kur’an) olarak indirerek, insanları uyarmak ve faydalı işler yapan inananlara güzel mükafatlar olduğunu müjdelemek istedi.

18-3; Makisıne fıhi ebeda
Meali;
 Onlar orda ebedi olarak kalıcıdırlar.

18-4; Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda
Meali;
 Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp, korkutur.

18-5; Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba
Meali;
 Bu konuda ne kendilerinin, ne atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne de büyük bir söz. Halbuki onlar yalandan başkasını söylemiyorlar.

18-6; Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadısi esefa
Meali; 
Şimdi onlar bu söze Kitaba inanmayacak olurlarsa Sen, onların ardı sıra kaygılanarak kendini üzüntüden harap edeceksin.

18-7; İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela
Meali;
 Şüphesiz Biz, yeryüzü üzerinde İnsanların yaptıkları görmek için yarattıklarımızı onlara bir süs kıldık, onların hangisinin daha güzel amellerde bulunduğunu deneyelim diye, dünyadaki her şeyi özel yarattık.

18-8; Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza
Meali;
 Biz gerçekten üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz.

18-9; Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba
Meali;
 Resulüm sen, yoksa bizim ayetlerimizi Kehf ve Rakim Ehlini şaşılacak ibrete şayan mı sandın.

18-10; İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda
Meali;
 O gençler, mağaraya sığındıkları zaman, şöyle dua etmişlerdi, Rabbimiz, Katından bize bir rahmet ver ve bizi bu durumdan kurtarmak için bir yol hazırla işimizden bize doğruyu kolaylaştır.]]>
Kehf Suresi Meali https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-meali.html Fri, 07 Dec 2018 07:03:59 +0000 Kehf suresi meali, içeriğinde bulunan 110 ayetin açıklanmasıyla yapılır. Sure Mekke'de indirilmiştir. Surenin 28. ayetinin Medine'de indirildiği rivayet edilmektedir. Adını içinde geçen mağara arkadaşları anlamına Kehf suresi meali, içeriğinde bulunan 110 ayetin açıklanmasıyla yapılır. Sure Mekke'de indirilmiştir. Surenin 28. ayetinin Medine'de indirildiği rivayet edilmektedir. Adını içinde geçen mağara arkadaşları anlamına gelen "Ashab-ı Kehf" den almaktadır.

Kehf suresinin meali nedir

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 • Hamd olsun Allah'a kuluna bir Kitap indirdi ve ona hiç eğrilik koymadı.
 • Bunu bir Kitap olarak indirerek, insanları uyarmak ve faydalı işler yapan müminlere güzel mükafatları olduğunu müjdelemek istedi.
 • Onlar orada sonsuza kadar kalacaktır.
 • Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için.
 • Allah evlat edindi diyenlerin ve atalarının bununla bir alakası yoktur. Söyledikleri söz, yalandan başka bir şet değildir.
 • Bu Kitaba inanmazlarsa, helak olurlarsa üzüntüden harap olacaksın.
 • İnsanların yaptıkları amelleri denemek için, dünyadaki her şeyi kendine özel yarattık. 
 • Biz orada bulunan her şeyi kuru bir toprak yapacağız.
 • Resulüm sen bizim ayetlerimizden yalnız Kehf ve Rakim sahiplerini  ibrete şayan mı sandın
 • O gençler mağaraya sığınmış ve Rabbimiz bize rahmet ver, bizi bu durumdan kurtarmak için bir yol hazırla, demişler. 
 • Bizde bu yüzden mağarada kulaklarına perde koyarak, onları uykuya daldırdık.
 • Daha sonra iki grubu da uyandırarak, burada kaldıkları süreyi hangisinin doğru tahmin edeceğini görmek istedik.
 • Onlar Rablerine inanmış kişilerdi. Biz onların başından geçen gerçekleri anlattık. Bu yüzden onların hidayetini arttırdık.
 • Kehf Suresi Meali
 • Yiğitler ayağa kalkarak, "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz Ondan başka birine Rab demeyiz. Böyle yaparsak saçma konuşmuş oluruz."
 • Bizim kavmimiz Allah dışında başka tanrılar buldular. Bu tanrılar bir tane delil gösterseler! Gösteremediklerinden dolayı Allah hakkında yalan söyleyenden başka zalim olur mu
 • İçlerinden biri "Siz onlardan ve onların taptığı tanrılardan uzaklaştınız, bu yüzden mağaraya sığının. Sığının ki Rabbinizin rahmetinden faydalanın işleriniz kolaylaşsın ve kolaylıklar sağlansın."
 • Resulüm orada olsaydın sen de güneşi görürdün. Mağaranın sağından doğar, solundan onlara dokunmadan batardı. Onlar güneş ışığından rahatsız olmazdı. Bu Allah'ın ayetleridir. O kime hidayet ederse, o hakka ulaşmıştır.  Hidayetten mahrum olanlar, kendilerini doğruya yöneltecek dost bulamazlar.
 • Onlar uykuda olmalarına rağmen, sen onları uykuda zannedersin. Onları sağa, sola çevirirken, köpekleri mağaranın girişinde yatmaktaydı. Onların durumuna muttali olsaydın, onlardan kaçar ve gördüklerinden korkardın.
 • Biz onları birbirine sormaları için uyandırdık, içlerinden biri: "Burada ne kadar kaldınız" dedi. Bazısı "Bir gün ya da daha az kaldık." diye cevap verdi. Bazıları da "Rabbiniz burada kaldığınız süreyi daha iyi bilir. İçinizden birini gümüş parayla şehre gönderin, hangi yiyecek temizse, oradan erzak getirsin. Orada dikkatli olsun, sizin burada olduğunuzu, kimseye belli etmesin. "
 • Onlar sizi öğrenirse, ya sizi taşlar ve öldürür ya da kendi dinlerine çevirirler, iflah olmazsınız.
 •  İnsanları bu konudan haberdar ettik ki, kıyametin olduğunu, Allah'ın vadinin hak olduğunu bilsinler. Onlar, üzerlerine bina yapın. Rableri onları iyi bilir. Onları bilenler ise, "Bizler onların yanı başına mescit yapacağız."  dedi.
 • Bazıları "Onlar üç kişi, dördüncüsü köpekleridir." diyecek, sonra "Beş kişidir, altıncı köpekleridir." diyecekler. Böyle şeyler bilinmeyen hakkında yorum yapmaktır. Bazıları da "Yedi kişilerdir, sekizincide köpekleridir." der. Onlara de ki, hepsinin sayısını Rabbim en iyisini bilir. Onlar hakkında bilgisi olan azdır. Bu yüzden Ashab-ı Kehf hakkında kimseden malumat isteme.
 • Asla "Bunu yarın yapacağım" deme.
 • Allah isterse yapacağım de. Unuttuğunda Allah'ın adını an de ki, "Umarım Rabbim beni doğruya ve yakın olana eriştirir." de. Kehf Suresi Kaç Ayettir https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-kac-ayettir.html Sat, 08 Dec 2018 01:39:37 +0000 İbn-i Abbas’a göre yalnız 28. âyeti Medenîdir. İçinde, zamanındaki padişahın emrine uymadıkları için zulmünden kaçıp mağaraya sığınan kişilerin kıssası bulunduğundan mağara anlamına gelen kehf adıyla adlanmıştır İbn-i Abbas’a göre yalnız 28. âyeti Medenîdir. İçinde, zamanındaki padişahın emrine uymadıkları için zulmünden kaçıp mağaraya sığınan kişilerin kıssası bulunduğundan mağara anlamına gelen kehf adıyla adlanmıştır.
  Kehf Suresi Kaç Ayettir]]>
  Kehf Suresi Fazileti https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-fazileti.html Sat, 08 Dec 2018 08:54:25 +0000 Kehf Suresi'nin Fazileti; Kuran'ı Kerim'de yer alan diğer sureler gibi Kehf Sure'sinin de birçok fazileti ve özelliği vardır. Kehf Sure'sinin ne denli yüce olduğu Peygamber Efendimiz ve imamlardan gelen birçok rivayet ile Kehf Suresi'nin Fazileti; Kuran'ı Kerim'de yer alan diğer sureler gibi Kehf Sure'sinin de birçok fazileti ve özelliği vardır. Kehf Sure'sinin ne denli yüce olduğu Peygamber Efendimiz ve imamlardan gelen birçok rivayet ile ortaya konmuştur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: ''Kehf Suresi indiğinde 70 bin melek onunla birlikte inmiştir. Her kim Kehf Sure'sini cuma günü okursa Allah-u Teala onun günahlarını af eder.''

  Başka hadis-i Şeriflerde şöyle buyruluyor:

  ''Kim Kehf Suresi'nin başından 10 ayet ezberlerse, Deccal'in şerrinden korunur.''

  Kim Kehf Suresi'nin son 5 ayetini okuyarak yatarsa Allah-u Teala onu istediği saatte uyandırır.''

  ''Kehf Suresi okunan haneye o gece şeytan girmez.''

  ''Azamet ve büyüklüğü yer ile gök arasını dolduran sureyi size haber vereyim mi Bu sureyi yazana da yine yer ile gök arasının dolusunca ecir vardır. Kim onu cuma günü okursa, iki cuma arasında işlediği ufak günahları af olur. Bu Sure Kehf Suresi'dir.

  Kehf Suresi Fazileti

  Abdullah bin Mes'ud şöyle buyurmuştur:

  ''İsra, Kehf ve Meryem sureleri ilk nazil olan surelerdir. Bu sureler benim ilk servetimdir.''

  Senaullah Dehlevi Şöyle buyurmuştur:

  ''Cuma gecesi ya da gündüzünde Kehf Suresini okumak çok sevabdır.''

  ''Kim Kehf Suresi'ni okursa, bulunduğu yer ile Mekke arası kendisi için aydınlanarak nur olur. Kim Kehf Suresi'nin sonundan 10 ayet okursa, Deccal'in ona zararı dokunmaz.''

  ]]>
  Kehf Suresi İniş Sebebi https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-inis-sebebi.html Sat, 08 Dec 2018 15:51:23 +0000 Taberi, bu sûrenin nüzul sebebi hakkında özetle şöyle demektedir: "Kureyşliler adamlarından birkaçını Medine´de bulunan Yahudi Hahamlarına göndermişler ve onlardan Peygamberlik hakkında malumat almak istemişlerdir. Yah

  Yahudi Hahamları da onlara, Resuîullah´tan, Ashab-ı Kehfi, dünyayı dolaşan Zülkarneyn´i ve Ruh´un ne olduğunu sormalarını, bunlara cevap verirse Hak Peygamber olduğunu, veremezse yalancı olduğunu ve söylediklerini kendi kafasından uydurmuş olacağını söylemişlerdir.
  Kehf Suresi İniş Sebebi
  Adamlar, Mekke´ye dönmüş ve Resulullah´a bu sorular sorulmuş Resulullah da yakın bir zamanda cevap vereceğini vaadetmiştir. Fakat o sırada vahyin inmesine ara verilmiş, bunun üzerine Mekkeliler, insanlara, Resulullah´ın aleyhinde propaganda yapmaya başlamışlardır. Nihayet Cebrail aleyhisselam Kehf sûresini getirmiş, bu sûrede Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssaları anlatılmıştır. Ruh hakkında ise, îsra sûresinde geçen "Ey Muhammed, sana ruhtan soruyorlar de ki: "Ruh, rabbimin bileceği bir şeydir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir[9] âyet-i Kerimesi nazil olmuştur.]]>
  Kehf Suresi Tefsiri https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi-tefsiri.html Sun, 09 Dec 2018 05:45:54 +0000 Kehf Suresi Tefsiri; Kehf Suresi adını ''el-Kehf'' ismi geçen 9. ayetten alır. Kehf büyük ve geniş mağara anlamındadır. Kehf Suresi Mekke döneminin üçüncü aşamasında indirilen ilk surelerden biridir. Bu sure tü Kehf Suresi Tefsiri; Kehf Suresi adını ''el-Kehf'' ismi geçen 9. ayetten alır. Kehf büyük ve geniş mağara anlamındadır. Kehf Suresi Mekke döneminin üçüncü aşamasında indirilen ilk surelerden biridir. Bu sure tüm işkencelere rağmen henüz Hebeşistan'a hicretin gerçekleşmediği dönemde indirilmiştir. İşte bu nedenle işkenceye maruz kalan müminleri teselli etmek, onları cesaretlendirmek ve onlara mümin insanların geçmişte imanlarını nasıl koruduklarını göstermek amacı ile bu surede Ashab-ı Kehf (mağarada uyuyanların) hikayesi anlatılmaktadır.
 •  
  Kehf Suresi'nin Ehli kitap ile birlik olup Hz. Peygamberi imtihan etmek için üç soru soran Mekke'li müşriklerin sorularına bir cevap olarak gönderildiği var sayılmaktadır.Mekke'li müşrikler şu soruları sormuştur:
   
  1) Mağarada uyuyanlar kimlerdir
   
  2) Hızır'ın gerçek hikayesi nedir
   
  3) Zü'l Karneyn hakkında ne biliyorsun
   
  İşte bu 3 soru,Hıristiyanların ve Yahudilerin tarihi ile ilgili olduğu ve Hicaz da bilinmediği için Hz. Peygamberin gayb bilgisine sahip olup olmadığını imtihan etmek üzere sorulmuştur. Allah-u Teala bu üç soruya yalnızca cevap vermekle kalmamış, aynı zamanda hikayeleri o dönemde Mekke'de İslam'la
  küfür arasında  süren çatışmada kafirlerin aleyhine bir tarzda ele alınmıştır.
  Kehf Suresi Tefsiri 
  1. Soru soranlara ''Mağarada uyuyanların da Kur'an'ın tebliğ ettiği aynı Tevhid'e inandıkları ve onların durumunun da aynı işkence çeken Mekke'li müminlere benzediği söylenmektedir. Diğer taraftan '' Mağarada uyuyanlar''a işkence yapanlar onlara, aynen Kureyş müşriklerinin Müslümanlara davrandığı gibi davranıyorlardı. Bunun yanı sıra Müslümanlara, bir mümine zalim bir topluluk tarafından işkence edildiğinde, batıla boyun eğmemesi ve gerekirse Allah'a güvenerek oradan hicret etmesi öğretilmektedir. Aynı zamanda Mekke'li müşriklere '' Mağarada uyuyanların kıssasının ahiret inancının açık bir delili olduğu söylenmektedir. Çünkü bu mağarada uyuyanlar da olduğu gibi, Allah'ın uzun süre ölüm uykusunda kaldıktan sonra bile dilerse bir kimseyi diriltme kudretine sahip olduğunu göstermektedir.
   
  2) Mağara uyuyanlar kıssası, yeni oluşmuş küçük İslam toplumuna işkence eden Mekke'nin ileri gelenlerini de uyarmaktadır. Aynı zamanda Hz. Peygamber'e işkence edenlerle hiç bir uzlaşmaya girmemesi ve onları kendisine uyan fakir ve zayıflardan daha önemli görmemesi söylenmektedir. Diğer taraftan Mekke'nin ileri gelenlerine şu anda yaşadıkları dünyanın geçici, zevklerine aldanmamaları ve ebedi nimetleri kazanmaya çalışmaları tavsiye edilmektedir.

  3) Hızır ile Hz. Musa'nın hikayesi kafirlerin sorularını cevaplamak ve müminleri de teskin etmek için bu şekilde ele alınmıştır. Bu nedenle bu kıssadan alınacak ders şudur: '' Allah'ın mülkinde Allah'ın dileğine uygun olarak meydana gelen şeylerin hikmetine tamamen iman etmelisiniz.  Gerçeklik sizden gizli olduğu için siz meydana gelen şeylerin hikmetini anlayamazsınız. Bazen de bu olaylarda size göre bir terslik varmış gibi görünür ve ''Bu neden oldu, nasıl oldu'' Diye sorular sorarsınıız. Gerçek şu ki, görünmeyenin (gayb) perdesi kaldırılsa, o zaman meydana gelenin, yaşananın en iyi olduğunu bizde anlarsınız. Bazen bir şeyin bizim için kötü olduğu izlenimine kapılsanız bile, sonunda onun sizin için bazı iyi sonuçlara yol açtığını görürsünüz.''

  4) Aynı şeyler Zü'l-Karneyn kıssası için de geçerlidir. Çünkü bu kıssada soruları yöneltenleri uyarmaktadır. ''Ey gururlu ve kendini beğenmiş Mekke uluları! Zü'l-Karneyn 'den ders almalısınız. Zü'l-Karneyn, büyük bir kral, büyük bir fatih ve büyük kaynaklara ve yeteneklere sahip bir insan olmasına rağmen, yine de yaratıcısına teslim oldu. Oysa siz onunla karşılaştırıldığında küçük ve önemsiz birer lider olmanıza rağmen Allah'a isyan ediyorsunuz. Bunun yanı sıra Zü'l-Karneyn korunm]]> Kehf Suresi https://www.kehfsuresi.com/kehf-suresi.html Sun, 09 Dec 2018 18:34:02 +0000 Kehf suresi, Kuranın on sekizinci suresidir. Bin beş yüz yetmiş yedi kelime ve altı bin üç yüz altmış harften oluşmaktadır. içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" anlamına gelen "Ashâb-ı Kehf" den almıştır ve Hız Kehf suresi, Kuranın on sekizinci suresidir. Bin beş yüz yetmiş yedi kelime ve altı bin üç yüz altmış harften oluşmaktadır. içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" anlamına gelen "Ashâb-ı Kehf" den almıştır ve Hızır ile Musanın karşılaşmasını, Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc konuları anlatılmaktadır.

  Ashab-ı Kehf, bir mağarada yıllarca uyuduktan sonra tekrar uyanan bir topluluktur. Putperest imparatorun baskısından bir mağaraya sığınan bu topluluk, orada yıllarca uyku hâlinde kalmıştır. Ashab-ı Kehf'in hikâyesi, öldükten sonra tekrar dirilişe örnek olarak anlatılmıştır. Kehf sûresi 110 ayettir. Mekke'de nâzil olmuştur. 28, 83, 101. ayetlerinin Medine'de nâzil olduğuna ilişkin rivayet vardır.

  Mushafta resmi sırası itibarıyla 18, iniş sırasına göre ise 69. suredir. Bu sure "elhamdülillah" ibaresiyle başlayan beş sureden biridir. Bu şekilde başlayan sureler: Fatiha, En'am, Kehf, Sebe ve Fâtır sureleridir. Bu başlangıç, insanın Yüce Allah'a kulluğunu, onun Allah'ın nimet ve lütuflarını kabul edişini, Yüce Allah'ın şan ve şerefinin övülmesini, onun azamet, celal ve kemalinin itiraf edilmesini hissettirmektedir.1 Bera b. Azib'in bildirdiğine göre sahabeden Üseyd b. Hudayr, Kehf suresini okurken, evinde bulunan at ürkmüş ve deprenmeğe başlamıştı. Bunun üzerine Üseyd: "Ya Rab! Sen afetten koru" diye dua etti. Bunun üzerine onu duman veya bulut gibi bir şey kapladı.

  kehf suresi Sonra Üseyd, bu olayı Hz. Peygamber (s.a.)'e anlattı. Resulullah: "Oku ey Üseyd. Çünkü o bulut gibi görünen şey Sekine'dir; Kur'an dinlemek için yahut onu tebcil için inmiştir" buyurdu.

  Bir hadise göre Hz. Muhammed Deccala denk gelen Kehf suresini okumalı demiştir.

  Kehf suresi

  1. El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ıveca   

  2. Kayyimel li yünzira be'sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena   

  3. Makisıne fıhi ebeda   

  4. Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda   

  5. Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba   

  6. Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadısi esefa   

  7. İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela   

  8. Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza   

  9. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba   

  10. İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda   

  11. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinıne adeda   

  12. Sümme beasnahüm li na'leme eyyül hızbeyni ahsa lima lebisu emeda   

  13. Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda   

  14. Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdı len ned'uve min dunihı ilahel le kad kulna izen şetata   

  15. Haülai kavmünettehazu min dunihı aliheh lev la ye'tune aleyhim bi sültanim beyyin fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziba   

  16. Ve izı'tezeltümuhüm ve ma ya'büdune illallahe fe'vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihı ve yüheyyi' leküm min emriküm mirfeka   

  17. Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemıni ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm fı fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem mürşida   

  18. Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve nükallibühüm zatel yemıni ve zateş şimali ve kelbühüm basitun ziraayhi bil vesıyd levit tala'te aleyhim le velleyte minhüm firarav ve le müli''e minhüm ru''a   

  19. Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm kale kailüm minhüm kem lebistüm kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm kalu rabbüküm a'lemü bi ma lebistüm feb'asu ehadeküm bi verikılüm hazihı ilel medıneti fel yenzur eyyüha ezka taamen fel ye'tiküm bi rizkım minhü vel yetelattaf ve la yüş'ıranne biküm ehada   

  20. İn]]>